COMMAND ALKON INCORPORATED

PRIVACYBELEID

 Laatst aangepast:  27 mei 2020

Doel

Command Alkon Incorporated, met inbegrip van de gerelateerde bedrijven (‘CAI’ of ‘wij’), is een internationale commerciële organisatie die software- en weboplossingen aan bedrijven in de sector voor kant-en-klaarmengsels, samengevoegde mengsels en bulkproducenten biedt door middel van lokale modellen, software-as-a-service-modellen (‘SaaS’) en andere webgebaseerde methoden.  CAI respecteert de privacy van de gebruikers van diens producten en diensten, en zet zich in om de privacy van de gebruikers te beschermen door dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) na te leven.  Dit Privacybeleid beschrijft onze methoden voor het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen, verwerken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens.  Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u onze beleidsregels en methoden ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens kent.  Wanneer u onze website bezoekt en/of onze producten of diensten gebruikt, geeft u toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken zoals in dit Privacybeleid wordt beschreven.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens die u verstrekt

CAI verzamelt de persoonlijke gegevens die u verstrekt. Als u bijvoorbeeld een account maakt, kunnen we informatie, zoals namen, e-mailadressen, een fysiek adres, telefoonnummers, enzovoorts verzamelen. U kunt ook persoonlijke gegevens verstrekken om bijvoorbeeld meer te weten te komen over onze producten of om u aan te melden voor berichten.

Gegevens die via onze producten en diensten worden verzameld

CAI verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot de levering van de producten en diensten, waaronder:

  • SaaS-producten of -diensten gehost voor CAI-klanten;
  • Webgebaseerde producten of diensten voor op samenwerking gerichte commerceoplossingen voor het volledige bestel- en inkoopproces in de marktsector tussen bedrijven;
  • Lokale softwareproducten die aan een klant zijn gelicentieerd voor gebruik in diens eigen vestiging d.m.v. de levering van professionele diensten;
  • Lokale hardwareproducten die aan een klant zijn verkocht voor gebruik in diens eigen vestiging;
  • Klantenservice met betrekking tot SaaS en webgebaseerde en lokale software- en hardwareproducten.

Als onze klanten de bovengenoemde producten of diensten gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld gegevens verstrekken over hun medewerkers, zoals namen, functietitels, e-mailadressen, gebruikersnamen, telefoonnummers, adressen, geboortedatums, rijbewijsnummers en andere informatie.  Met een deel van onze webgebaseerde oplossingen kunnen klanten persoonlijke gegevens indienen om gebruikers voor de oplossing te maken, transactiedocumenten op te slaan met mogelijk persoonlijke gegevens van ondertekenaars of zakelijke partners, geolocatie te gebruiken en contactgegevens op te slaan van handelspartners.

NB: Als CAI via deze producten en diensten persoonlijke gegevens verzamelt, zijn onze klanten de Gegevensbeheerder van de gegevens die worden verzameld en de manier waarop deze worden gebruikt en gedeeld.  CAI fungeert enkel als Gegevensverwerker.  Alle vragen met betrekking tot de manier waarop onze klanten de persoonlijke gegevens die ze via onze producten verzamelen verwerken, gebruiken of delen, dienen aan de relevante klant te worden gesteld.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u door onze websites en/of SaaS-producten navigeert en deze gebruikt, kunnen we mogelijk technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen over uw apparatuur, acties en patronen (‘informatie over gebruikersactiviteiten), waaronder (i) informatie over uw gebruik, met inbegrip van verkeersgegevens, locatiegegevens via geolocatietechnologie, logboeken en andere communicatiegegevens, alsook de bronnen die u bezoekt en gebruikt, en (ii) informatie over uw apparaat, inclusief uw besturingssysteem, IP-adres en andere gegevens over mobiele aanmelding.

De informatie die we over gebruikersactiviteiten verzamelen, helpt ons om onze websites en producten te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden doordat we gebruikspatronen kunnen inschatten, informatie die u aanvraagt in uw relevante tijdzone kunnen weergeven en u kunnen herkennen als u onze website of ons product opnieuw bezoekt.

De technologieën die we voor deze automatische gegevensverzameling gebruiken, kunnen onder meer bestaan uit cookies.  Een cookie is een klein bestandje op de harde schijf van uw apparaat.  We gebruiken cookies ter ondersteuning bij het analyseren van het gebruik, aanpassen van onze diensten, meten van de effectiviteit en bevorderen van vertrouwen en veiligheid.  Cookies worden hieronder nader toegelicht.

Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen

CAI gebruikt de informatie die we verzamelen om effectief te kunnen handelen, producten en diensten aan klanten te kunnen bieden, om zaken tussen partijen in de sector mogelijk te maken en de relaties met klanten te beheren.  We gebruiken de informatie die we verzamelen ook om uw aanvragen te verwerken, evalueren en beantwoorden, om te reageren op vragen en aanvragen, om uw account te maken en te beheren en om met u over uw account te communiceren (met inbegrip van eventuele aankopen en betalingen), om de bedrijfsvoering van CAI te realiseren, evalueren en verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren van communicatie, het uitvoeren van marktonderzoek, het analyseren van producten/diensten/websites van CAI en het verzorgen van boekhoudingen, audits, facturering, afstemming en invorderingsactiviteiten), het waarborgen van de veiligheid van de netwerkdiensten en bronnen van CAI en het naleven van toepasselijke wettelijke eisen.

Hoe we de gegevens die we verzamelen openbaar maken

We kunnen de informatie die we verzamelen als volgt openbaar maken:

  • Aan onze gelieerde partijen;
  • Aan externe partijen, zoals gecontracteerde partijen, dienstverleners, adviseurs en andere vertegenwoordigers (‘dienstverleners’), die ondersteuning voor ons bedrijf bieden. Dienstverlebers waarmee we deze informatie delen, dienen zich in het algemeen te houden aan vertrouwelijkheids- en privacyverplichtingen. Een lijst met deze dienstverleners is te vinden op onze website (commandalkon.com) onder het tabblad Juridisch (lijst met subverwerkers);
  • Om te voorzien in de doelen waarvoor u deze informatie verstrekte;
  • Aan een koper of andere opvolger van CAI of van enige van onze gelieerde partijen in geval van een overname, fusie, afsplitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van enige of alle aandelen of activa van CIA of van een van onze gelieerde partijen – hetzij in het kader van de voortzetting van de activiteiten of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijk proces waarbij de persoonlijke gegevens tot de overgedragen middelen behoort;
  • Voor alle andere doelen die door ons zijn vermeld als u de informatie verstrekt.

Niettegenstaande enige andere bepalingen in dit Privacybeleid behouden we ons ook het recht voor om alle informatie die we verzamelen te openen, te bewaren en openbaar te maken wanneer we dat redelijkerwijs noodzakelijk achten: (i) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de naleving van een gerechtelijk bevel, een wet of een gerechtelijke procedure en om te reageren op enig verzoek van een overheid of regelgevende instantie, met inbegrip van het beantwoorden van wetshandhavingsambtenaren of andere overheidsfunctionarissen in reactie op een geverifieerd verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende illegale activiteit, (ii) om ons beleid en onze overeenkomsten uit te voeren, (iii) om kwesties met betrekking tot fraude, beveiliging, vertrouwen en veiligheid of technische kwesties op te sporen, te voorkomen of op een andere manier aan te pakken, (iv) om te reageren op ondersteuningsverzoeken van gebruikers, of (v) om de rechten, eigendommen, gezondheid of veiligheid van CAI, onze gebruikers, externe partijen of het publiek in het algemeen te beschermen.

Diensten van externe partijen

U kunt de mogelijkheid krijgen aangeboden om diensten of toepassingen van externe partijen (‘Diensten van externe partijen’) te openen en gebruiken via sommige van onze websites en/of producten.  Dit Privacybeleid betreft alleen het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die door CAI is verzameld.  Het is niet van toepassing op de handelswijzen van externe partijen waarvan we geen eigenaar zijn en die we niet beheren, inzetten of aansturen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, diensten van externe partijen.  Als u uw gegevens met een dienst van een externe partij deelt, kunnen er andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u met deze externe partij deelt.

Beveiliging

CAI treft redelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, aanpassing en/of vernietiging.  We werken hard om uw privacy te beschermen, maar kunnen niet garanderen dat informatie veilig is of dat uw Persoonlijke gegevens of privécommunicatie altijd privé zullen blijven.  Onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, het falen van hardware of software en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersgegevens aantasten.

Bewaring van informatie

Over het algemeen zullen we persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doelen die in dit Privacybeleid zijn beschreven. We kunnen echter bepaalde informatie bewaren wanneer dit door toepasselijke wetgeving (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen) of voor legitieme zakelijke doeleinden wordt vereist.  Alle vormen van gebruik in dit Privacybeleid dienen de legitieme belangen van CAI om de verzamelde persoonlijke gegevens te verwerken of gebruiken.  Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik door CAI van uw persoonlijke gegevens door schriftelijk contact op te nemen met CAI via een methoden in de onderstaande sectie Contact.

Uw rechten en keuzemogelijkheden

Accountgegevens en aanvragen

U hebt overeenkomstig toepasselijke wetgeving mogelijk het recht om persoonlijke gegevens die we over u bewaren te bekijken, bij te werken of te verwijderen.  Dit betekent dat u het recht hebt om: (i) te worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke informatie we met externe partijen hebben gedeeld, alsook om een kopie van die informatie te ontvangen, en (ii) correcties te laten aanbrengen of informatie te laten verwijderen als dergelijke informatie niet klopt of in strijd met toepasselijke wetten wordt verwerkt.  U kunt deze rechten mogelijk uitoefenen door u aan te melden bij uw account voor de producten die u gebruikt.  Dien anders een schriftelijk verzoek in via de gegevens in de sectie Contact hieronder om de informatie rechtstreeks aan te vragen.

Als u afkomstig bent uit bepaalde gebieden (zoals bijvoorbeeld de EER met ingang van 25 mei 2018 of de staat Californië vanaf 1 januari 2020) komt, hebt u mogelijk het recht om extra rechten die op grond van toepasselijke wetgeving zijn toegekend uit te oefenen, waaronder bredere rechten voor toegang tot en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het recht om verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons of door externe dienstverleners te betwisten of beperken of in bepaalde omstandigheden het recht op gegevensportabiliteit, of het recht om de verkoop van uw persoonlijke gegevens te weigeren.  Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u een schriftelijk verzoek toe te sturen via de gegevens in de sectie Contact.  Wanneer CAI uw toestemming nodig heeft om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren.  Houd er rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor de wettigheid van het verwerken op basis van toestemming voorafgaand aan het intrekken.

Let op: in bepaalde regio’s hebt u ook het recht om een klacht bij een instantie voor gegevensbescherming (‘DPA’) in te dienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale DPA.

Wanneer CAI namens een klant informatie over u verzamelt, dient u uw privacyverzoeken en aanvragen voor het bekijken, corrigeren of verwijderen van persoonlijke gegevens aan deze klant te richten.

Promotionele berichten

We kunnen u van tijd tot tijd marketingberichten over onze producten toesturen op basis van uw voorkeuren.  U kunt zich op elk moment afmelden voor promotionele berichten van ons door de instructies in deze berichten te volgen (vaak een kennisgeving of koppeling onder aan het bericht).  Als u zich afmeldt, kunnen we u wel niet-promotionele berichten toesturen, zoals informatie over uw account of onze voortdurende zakelijke relaties.  U kunt schriftelijke verzoeken om u af te melden voor promotionele berichten opsturen naar CAI via een van de methoden in de onderstaande sectie Contact.

 Cookies

U kunt ons gebruik van cookies beheren via de cookiebanner die te zien is wanneer u onze sites bezoekt.  Wanneer u dat wenst, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd of om uw lokale opslag te wissen.  U kunt ook verzoeken om het beheer van cookies indienen door schriftelijk contact met ons op te nemen via de methoden die hieronder worden vermeld in de sectie Contact.  Als u ervoor kiest om sommige cookies te weigeren of te verwijderen, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website en diensten.  We hebben een onafhankelijk Cookiebeleid beschikbaar op onze website (www.commandalkon.com) onder het tabblad Juridisch.

Locatie-informatie

U kunt diensten op basis van uw locatie in- en uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen.  NB: Als u ervoor kiest om op locatie gebaseerde diensten uit te schakelen, kan dit gevolgen hebben voor de volledige functionaliteit van onze producten en diensten.

Internationale gegevensoverdrachten en ‘Privacy Shield’

 CAI is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft kantoren over de hele wereld.  We kunnen mogelijk persoonlijke gegevens naar de VS en naar andere landen waarin onze gelieerde partijen, leveranciers, adviseurs en dienstverleners actief zijn verzenden om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en onze producten en diensten te helpen aanbieden.  Dergelijke landen kunnen wetten hebben die verschillen en mogelijk niet zoveel bescherming bieden als de wetten in uw land.

 Als we persoonlijke gegevens naar het buitenland overdragen, zullen we gepaste beschermingsmaatregelen treffen om de informatie te beschermen overeenkomstig dit Privacybeleid en om te waarborgen dat wij samen met ontvangers in het buitenland aan de toepasselijke privacywetten voldoen.

Als we persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (‘EER’), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar de Verenigde Staten verzenden, voldoet CAI aan het Europese-Amerikaanse Privacy Shield Framework en het Zwitserse-Amerikaanse Privacy Shield Framework (‘Privacy Shield’) zoals dit door het Amerikaanse Ministerie van Handel is opgesteld met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden verzonden als onderdeel van het Privacy Shield.  CAI heeft aan het Ministerie van Handel bevestigd dat het aan de principes van het Privacy Shield (‘Principes’) voldoet ten aanzien van dergelijke informatie.  Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de Principes, zijn de Principes van kracht.  Kijk voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificering op https://www.privacyshield.gov/.

Als u nog vragen over onze naleving van dit Privacybeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen op de manier die hieronder in de sectie Contact staat aangegeven.  Als u een inwoner van de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent en we uw klachten niet kunnen oplossen, kunt u uw klacht kosteloos indienen bij JAMS (https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield), de door CAI aangewezen onafhankelijke partij voor geschillenbeslechting.  U kunt onder bepaalde omstandigheden, die in de principes van de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse ‘Privacy Shield Frameworks’ zijn gespecificeerd, mogelijk ook bindende arbitrage aanvragen om uw klacht op te lossen.  CAI is onderhevig aan het onderzoeks- en handhavingsgezag van de Federal Trade Commission met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens tussen de EU en VS en tussen Zwitserland en de VS.  Als CAI persoonlijke gegevens die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn verzameld deelt met een externe dienstverlener die de gegevens uitsluitend namens CAI verwerkt, zal CAI aansprakelijk zijn als de verwerking van dergelijke gegevens door die externe partij in strijd is met de principes, tenzij CAI kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.

Juridische basis voor verwerking (EER)

Als u een individu uit de EER bent, zal onze juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens afhankelijk zijn van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.  We zullen normaal gesproken echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen als: (1) we daar uw toestemming voor hebben, (2) we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u na te komen (zoals voor levering van producten of verstrekking van diensten aan u), of (3) de verwerking in het legitieme belang van ons, uw werkgever of een externe partij is en niet wordt geprevaleerd door uw belangen ten aanzien van gegevensbescherming of door uw fundamentele rechten en vrijheden.  We kunnen in sommige gevallen ook wettelijk worden verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen of hebben de persoonlijke gegevens mogelijk anderszins nodig om de vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen.

Privacy van kinderen

De zakelijke activiteiten van CAI zijn niet bestemd voor kinderen. CAI verzamelt niet bewust informatie van kinderen of iedereen jonger dan 13 jaar en vraagt hier niet om.  CAI staat niet bewust toe dat dergelijke personen onze producten en diensten gebruiken.  In het geval dat we ontdcekken dat we onbedoeld persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind of iemand jonger dan 13 jaar, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.  Bent u van mening dat we mogelijk in het bezit zijn van informatie van of over een kind, neem dan contact met ons op via de methoden hieronder in de sectie Contact.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op elk gewenst moment aanpassen door het aangepaste Privacybeleid op onze websites te publiceren. De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst werd herzien, staat bovenaan dit Privacybeleid.  Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht nadat ze op onze website worden gepubliceerd, tenzij een verandering in de toepasselijke wetgeving directe aanpassing vereist.  U bent zelf verantwoordelijk om periodiek te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd.

Contact

Gebruik de onderstaande contactgegevens om contact met CAI op te nemen als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of over de handelswijzen van CAI met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Als u een inwoner van de EER bent, waar CAI als gegevensbeheerder verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, fungeert Command Alkon Incorporated uit de Verenigde Staten de juridische entiteit.  CAI zal alle vragen en klachten met betrekking tot dit Privacybeleid binnen een redelijk tijdsbestek beantwoorden.

E-mail:
privacy@commandalkon.com

Of richt uw schrijven aan:
Command Alkon Incorporated
Chief Privacy Officer c/o The Legal Department
1800 International Park Drive
Suite 400
Birmingham, Alabama 35243

U kunt ons ook bellen:
1-800-624-1872 (kosteloos in de Verenigde Staten)
0-800-022-9682 (kosteloos internationaal)

Website:
www.commandalkon.com

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen onze industrie.